Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Når Glostrup Kommune sender planer, strategier og projekter i offentlig høring, er det din mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Er du utilfreds med kommunens afgørelser, kan du klage.

Vi offentliggør alle høringer på denne side. Lov om digitale annoncer betyder, at annoncering af høringer og afgørelser i Folkebladet er blevet erstattet af digitale annoncer på kommunens hjemmeside. Meld dig til abonnementsordningen ved at klikke på flagikonet øverst til højre her på siden. Så vil du få tilsendt en mail, når der er nye høringer og afgørelser.

Høringer

Forslag til en række offentlige planer som lokalplaner, kommuneplaner mv. skal i henhold til lovgivningen sendes i offentlig høring. Derved har borgere, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i form af høringssvar.

Når høringsperioden er slut, bliver alle høringssvar forelagt politikerne i det udvalg, der behandler den pågældende sag. Politikerne drøfter derefter forslaget og høringssvarene og træffer deres afgørelse. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer bliver inddraget. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan GL 41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 10. juni 2020 besluttet at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan GL 41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Kommuneplantillægget muliggør en bebyggelsesprocent op til 45 for den enkelte ejendom, hvilket muliggør en mindre bygningsforøgelse af den eksisterende rækkehusbebyggelse.

Lokalplanen muliggør tilbygninger og udestuer langs facade på rækkehusenes haveside, dog ikke langs de dybere enderækkehuse i syd. Terrasseoverdækninger kan etableres langs facader mod havesiden af samtlige rækkehuse. Lokalplanen fastlægger en zone i baghaverne, hvor småbygninger som skure, fritstående overdækninger og lign. skal placeres. Endeligt sikrer lokalplanen bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg og ensartede karakter mod vej ved at fastlægge nogle ensrettende og bevarende bestemmelser.

Glostrup Kommune har udarbejdet indledende miljøscreeninger af planforslagene. På baggrund af disse har kommunen vurderet, at de ændringer, som planerne vil give mulighed for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planerne.

Planforslagene er i høring fra den 17. juni 2020 til den 26. august 2020.

Indsigelser og bemærkninger til planerne skal sendes skriftligt til Glostrup Kommune senest mandag den 26. august 2020 på følgende adresse:

Center for Miljø og Teknik, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, eller pr. e-mail til: miljo.teknik@glostrup.dkHusk at angive navn og adresse.

Her kan du læse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, Forslag til Lokalplan GL41.2 - Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 og offentliggørelsesannoncen.

Spørgsmål til planforslagene og miljøscreeningerne kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6391 eller på mail til: plan@glostrup.dk 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Glostrup Kommune offentliggør hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune og forslaget sendes i  i 12 ugers offentlig høring. Høringen løber fra 25. marts 2019 til den 17. juni 2019. 

En indsatsplan er en handlingsplan, der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Efter at Naturstyrelsen har udført en geologisk, hydrologisk og grundvandskemisk kortlægningen af Herlev-Glostrup området, har Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik udarbejdet et forslag til en indsatsplan.

Forslag til indsatsplanen  har været forelagt for vores lokale Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og er godkendt i Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget den 21. marts 2019.

Eventuelle bemærkninger til indsatplanen sendes til natur.miljo@glostrup.dk. Efter den offentlige høring bliver alle bemærkninger behandlet, inden indsatsplanerne godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Du kan læse forslaget til indsatsplan her.

Samtidig med offentliggørelse og høring af forslaget til indsatsplan, offentliggøres også afgørelse af, at indsatsplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til VVM – bekendtgørelsens bestemmelser. Denne afgørelse kan påklages indenfor 4 uger fra dato for offentliggørelse. Du kan læse VVM-afgørelsen her.

Vestforbrænding - høring ny miljøgodkendelse 

Miljøstyrelsen har den 29. juni 2018 igangsat en høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til miljøgodkendelse til energinyttiggørelse af visse typer forbrændingsegnet farligt affald på I/S Vestforbrænding – i første omgang metalbelastet træaffald. Projektet indebærer ikke bygningsmæssige ændringer eller udvidelse.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes Miljøstyrelsen senest den 31. august 2018.

Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Læs mere om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Afgørelser

Når kommunalbestyrelsen efter høring og politisk behandling vedtager en endelig plan, strategi eller et andet forslag, offentliggøres det her på siden. Desuden skal en del af kommunens øvrige afgørelser (inden for især miljølovgivningen) offentliggøres. 

Som borger, virksomhed eller anden myndighed med interesse i en sag, har du mulighed for at for at klage over kommunens afgørelser. Klagevejledning fremgår af de enkelte afgørelser.

Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 - For en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 12. august 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan HL13.2 - For en dagligvarebutik på hjørnet af Fraligsvej og Granskoven.

De to planer muliggør, at der på arealet kan opføres en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser.

Her kan du læse Kommuneplantillæg nr. 16, lokalplan HL13.2 og bekendtgørelsesannoncen.

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til planerne kan rettes til Christine Brønnum-Johansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk 

Miljøgodkendelse til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station 

Glostrup Kommune har d. 6. juli 2020 meddelt miljøgodkendelse til Hovedstadens Letbane til genindbygning af grus/jord ved Glostrup Station i brofundamenter og rampe fra Søndre Ringvej ned til den kommende letbanestation. Arbejdet med genindbygningen varer ca. 1½ år og miljøgodkendelsen ophører juni 2022.

Se miljøgodkendelsen inklusiv vilkår og vores miljøtekniske vurdering her.

Du kan klage over miljøgodkendelsen frem til og med den 10. august 2020 (forlænget pga. sommerferie), se hvordan i Klagevejledning – Miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplan GL67.1 - Erhvervsbebyggelsen Stationsparken 21 og 24-26 

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 15. april 2020 vedtaget Lokalplan GL67.1 - Erhvervsbebyggelsen Stationsparken 21 og 24-26 i høring.

Lokalplan GL67.1 giver mulighed for en justering af lokalplanområdets anvendelse, der med lokalplanen kan anvendes til kontor- og serviceerhverv samt uddannelsesinstitutioner, og bebyggelsens stueetage kan anvendes til publikumsorienteret serviceerhverv. 

Her kan du læse Lokalplan GL67.1 og bekendtgørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål kan rettes til byplanlægger Birgitte Skoven, Center for Miljø og Teknik, på tlf.: 43 23 63 91 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Tilbagemelding – Forhøring – Ny bebyggelse på Stadionvej 15-37

I forbindelse med en ansøgning om at bygge 33 nye boliger på Stadionvej 15-37, besluttede Glostrup Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019, at der skulle gennemføres en forhøring af projektforslaget inden der blev taget endelig stilling til ansøgningen. Projektforslaget har været i høring fra den 26. november 2019 til den 20. januar 2020 og der er indkommet 21 høringssvar.  

Vækst- og Byudviklingsudvalget har på mødet den 22. april 2020 behandlet de indkomne bemærkninger og besluttet at der ikke skal gives mulighed for at udvide bebyggelsen på Stadionvej 15-37. 

Her kan du se debatoplægget, udskrift fra Vækst- og Byudviklingsudvalgets møde den 22. april 2020, høringsskema samt klagevejledning.

Spørgsmål til debatoplægget kan rettes til planlægger Susanne Nørgaard, Center for Miljø og Teknik på tlf. nr. 4323 6354 eller på mail til: plan@glostrup.dk

Lokalplan GL27.2 - Parkeringsareal og rekreativt areal/Sti på Solvej 2

Kommunalbestyrelsen har den 11. marts 2020 vedtaget Lokalplan GL27.2 for Solvej 2.

Lokalplanen muliggør parkering og rekreativt areal/sti på Solvej 2.

Her kan du læse Lokalplan GL27.2 og bekendtgørelsesannoncen. Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsesannoncen.

Spørgsmål til lokalplanforslaget og miljøscreeningen kan rettes til Rasmus Hansen, Center for Miljø og Teknik på tlf. 4323 6355 eller på mail: plan@glostrup.dk

Nyt regulativ for jord – analysefrie arealer

Glostrup Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejde langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.

Vi har inddraget borgere og andre i processen, idet et udkast til jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 2. oktober 2018. Vi har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Nordre og Søndre Ringvej i Glostrup kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet. Jordflytning skal dog fortsat anmeldes til kommunen via www.jordweb.dk. Husk at oplyse i anmeldelsen, at jorden er fra et analysefrit areal og er lettere forurenet (kategori 2).

Den øverste meter jord på nuværende og kommende vejarealer langs Ring 3 (undtagen fokusarealer, hvor der er mistanke om mere forurening) er undersøgt systematisk med stikprøver af Hovedstadens Letbane og fundet højst lettere forurenet, hovedparten endog næsten uforurenet. På den baggrund har Glostrup Kommune klassificeret jorden som kategori 2.

Ændringerne i regulativet fremgår i § 11 og bilag 2 vedrørende analysefrie arealer. Samtidig har vi revideret jordregulativets liste over godkendte jordmodtagere (bilag 4), ligesom vi har opdateret henvisninger til lovgivning mm, så de er tidssvarende.

Jordregulativet træder i kraft den 1. januar 2019. Afgørelsen offentliggøres nu, da det skal ske mindst en måned før ikrafttrædelse.

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen

Glostrup Kommune har vedtaget en forskrift for anlæg af Letbanen.  Forskriften fastlægger, at støjende og særligt støjende bygge- og anlægsarbejde kun må udføres mellem klokken 7 og 22 på hverdage. I weekender må Hovedstadens Letbane udføre støjende arbejde mellem klokken 8 og 18. Uden for disse tidsrum kan de foretage mindre støjende aktiviteter.

I særlige tilfælde kan Hovedstadens Letbane arbejde om natten uden dispensation fra forskriften. Det gælder eksempelvis på steder, hvor trafikale hensyn forhindrer en særligt støjende aktivitet i at blive udført i de angivne tidsrum. Forskriften fastlægger krav til, hvordan og hvornår naboer til støjende aktiviteter skal informeres. For øvrigt bygge- og anlægsarbejde gælder "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsopgaver i Glostrup Kommune". Se mere på: www.glostrup.dk/byggearbejde

Miljøgodkendelse (affaldsbehandling) - HCS A/S Transport og Spedition

Glostrup Kommune har givet HCS A/S miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden har fået tilladelse til at etablere et behandlingsanlæg for modtagelse og forbehandling af organisk affald i en nyopført bygning på deres adresse: Hvissingevej 100, 2600 Glostrup.

Af hensyn til omgivelserne er godkendelsen givet på vilkår, der forhindrer lugtgener fra aktiviteten. Se miljøgodkendelsen og den miljøtekniske vurdering her.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra HCS A/S vurderet, at det ikke udløser VVM-pligt, at virksomheden håndterer en ny affaldsfraktion på det eksisterende affaldshåndteringsanlæg.